മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Myroxylon balsamum (L.) Harms

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myroxylon balsamum
Myroxylon balsamum