മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Norantea guianensis Aubl.

 
Marcgraviaceae 34 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Norantea guianensis
Norantea guianensis
Norantea guianensis
Norantea guianensis