മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Oryctanthus callicarpus Kuijt

 
Loranthaceae 22 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oryctanthus callicarpus
Oryctanthus callicarpus
Oryctanthus callicarpus
Oryctanthus callicarpus

Oryctanthus spicatus (Jacq.) Eichler

 
Loranthaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Oryctanthus spicatus
Oryctanthus spicatus
Oryctanthus spicatus
Oryctanthus spicatus