മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch LC

 
Betulaceae 77 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ostrya virginiana
Ostrya virginiana
Ostrya virginiana
Ostrya virginiana