മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Passovia pyrifolia (Kunth) Tiegh.

 
Loranthaceae 12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passovia pyrifolia
Passovia pyrifolia
Passovia pyrifolia
Passovia pyrifolia