മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Paypayrola guianensis Aubl. LC

 
Violaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis