മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Paypayrola confertiflora Tul. LC

 
Violaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paypayrola confertiflora
Paypayrola confertiflora
Paypayrola confertiflora
Paypayrola confertiflora

Paypayrola guianensis Aubl. LC

 
Violaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis