മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pellaea atropurpurea (L.) Link

 
Pteridaceae 40 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pellaea atropurpurea
Pellaea atropurpurea
Pellaea atropurpurea
Pellaea atropurpurea

Pellaea ovata (Desv.) Weath.

 
Pteridaceae 22 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pellaea ovata
Pellaea ovata
Pellaea ovata
Pellaea ovata

Pellaea ternifolia (Cav.) Link

 
Pteridaceae 23 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia