മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Penstemon campanulatus

Penstemon gentianoides (Kunth) Poir.

 
Plantaginaceae 21 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Penstemon gentianoides
Penstemon gentianoides
Penstemon gentianoides
Penstemon gentianoides