മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Petiveria alliacea L.

 
Petiveriaceae 229 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petiveria alliacea
Petiveria alliacea
Petiveria alliacea
Petiveria alliacea