മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pinguicula moranensis Kunth

 
Lentibulariaceae 52 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinguicula moranensis
Pinguicula moranensis
Pinguicula moranensis
Pinguicula moranensis