മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Plantago australis Lam.

 
Plantaginaceae 47 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantago australis
Plantago australis
Plantago australis
Plantago australis

Plantago tubulosa Decne.

 
Plantaginaceae 23 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantago tubulosa
Plantago tubulosa
Plantago tubulosa
Plantago tubulosa