മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pleuranthodendron lindenii (Turcz.) Sleumer LC

 
Salicaceae 50 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pleuranthodendron lindenii
Pleuranthodendron lindenii
Pleuranthodendron lindenii
Pleuranthodendron lindenii