മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict

 
Pteridaceae 10 1 നിരീക്ഷണം
Polytaenium cajenense
Polytaenium cajenense
Polytaenium cajenense
Polytaenium cajenense

Polytaenium lineatum (Sw.) J. Sm.

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Polytaenium lineatum
Polytaenium lineatum