മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pombalia hespericlivus (H.E. Ballard

 
Violaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Pombalia hespericlivus
Pombalia hespericlivus
Pombalia hespericlivus
Pombalia hespericlivus