മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Protium aracouchini (Aubl.) Marchand LC

 
Burseraceae 51 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium aracouchini
Protium aracouchini
Protium aracouchini
Protium aracouchini

Protium confusum (Rose) Pittier LC

 
Burseraceae 23 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium confusum
Protium confusum
Protium confusum
Protium confusum

Protium glabrum (Rose) Engl.

 
Burseraceae 17 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium glabrum

Protium panamense (Rose) I.M. Johnst.

 
Burseraceae 14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium panamense
Protium panamense
Protium panamense
Protium panamense

Protium pittieri (Rose) Engl.

 
Burseraceae 26 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri

Protium ravenii D.M. Porter LC

 
Burseraceae 77 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium ravenii
Protium ravenii
Protium ravenii
Protium ravenii

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. LC

 
Burseraceae 33 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium tenuifolium
Protium tenuifolium
Protium tenuifolium
Protium tenuifolium