മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Psammisia ramiflora Klotzsch

 
Ericaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Psammisia ramiflora