മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Psittacanthus ramiflorus (DC.) G. Don

 
Loranthaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Psittacanthus ramiflorus
Psittacanthus ramiflorus
Psittacanthus ramiflorus
Psittacanthus ramiflorus

Psittacanthus rhynchanthus (Benth.) Kuijt

 
Loranthaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psittacanthus rhynchanthus
Psittacanthus rhynchanthus
Psittacanthus rhynchanthus
Psittacanthus rhynchanthus