മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Psittacanthus rhynchanthus (Benth.) Kuijt

 
Loranthaceae 17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psittacanthus rhynchanthus
Psittacanthus rhynchanthus
Psittacanthus rhynchanthus
Psittacanthus rhynchanthus