മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pteris altissima Poir.

 
Pteridaceae 23 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima

Pteris grandifolia L.

 
Pteridaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia

Pteris longifolia L.

 
Pteridaceae 23 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia

Pteris muricella Fée

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Pteris muricella
Pteris muricella
Pteris muricella
Pteris muricella

Pteris navarrensis Christ

 
Pteridaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Pteris navarrensis
Pteris navarrensis
Pteris navarrensis
Pteris navarrensis

Pteris propinqua J. Agardh

 
Pteridaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris propinqua
Pteris propinqua
Pteris propinqua
Pteris propinqua

Pteris pungens Willd.

 
Pteridaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Pteris pungens
Pteris pungens
Pteris pungens
Pteris pungens

Pteris quadriaurita Retz.

 
Pteridaceae 26 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita