മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rinorea deflexiflora Bartlett

 
Violaceae 39 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora

Rinorea hummelii Sprague LC

 
Violaceae 39 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii