മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rudgea cornifolia (Kunth) Standl. LC

 
Rubiaceae 42 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rudgea cornifolia
Rudgea cornifolia
Rudgea cornifolia
Rudgea cornifolia

Rudgea reducticalyx Dwyer LC

 
Rubiaceae 20 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rudgea reducticalyx
Rudgea reducticalyx
Rudgea reducticalyx
Rudgea reducticalyx

Rudgea skutchii Standl. LC

 
Rubiaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Rudgea skutchii
Rudgea skutchii