മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Russelia sarmentosa Jacq.

 
Plantaginaceae 52 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Russelia sarmentosa
Russelia sarmentosa
Russelia sarmentosa
Russelia sarmentosa