മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ruyschia phylladenia Sandwith

 
Marcgraviaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ruyschia phylladenia
Ruyschia phylladenia