മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J. Sm.

 
Blechnaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salpichlaena volubilis
Salpichlaena volubilis
Salpichlaena volubilis
Salpichlaena volubilis