മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sarcopera sessiliflora (Triana & Planch.) Bedell

 
Marcgraviaceae 76 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarcopera sessiliflora
Sarcopera sessiliflora
Sarcopera sessiliflora
Sarcopera sessiliflora