മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Satyria meiantha Donn. Sm.

 
Ericaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Satyria meiantha
Satyria meiantha
Satyria meiantha
Satyria meiantha

Satyria panurensis (Benth. ex Meisn.) Hook. f. ex Nied.

 
Ericaceae 19 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Satyria panurensis
Satyria panurensis
Satyria panurensis
Satyria panurensis

Satyria warszewiczii Klotzsch

 
Ericaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Satyria warszewiczii
Satyria warszewiczii
Satyria warszewiczii
Satyria warszewiczii