മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Scoparia dulcis L.

കല്ലുരുക്കി
Plantaginaceae 113 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scoparia dulcis
Scoparia dulcis
Scoparia dulcis
Scoparia dulcis