മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Senegalia hayesii (Benth.) Britton & Rose

 
Fabaceae 24 1 നിരീക്ഷണം
Senegalia hayesii
Senegalia hayesii
Senegalia hayesii
Senegalia hayesii

Senegalia multipinnata (Ducke) Seigler & Ebinger

 
Fabaceae 15 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia multipinnata
Senegalia multipinnata
Senegalia multipinnata
Senegalia multipinnata