മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sesuvium portulacastrum (L.) L.

 
Aizoaceae 483 416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum