മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Souroubea gilgii V.A. Richt.

 
Marcgraviaceae 26 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Souroubea gilgii
Souroubea gilgii
Souroubea gilgii
Souroubea gilgii

Souroubea sympetala Gilg

 
Marcgraviaceae 22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Souroubea sympetala
Souroubea sympetala
Souroubea sympetala
Souroubea sympetala

Souroubea vallicola Woodson ex de Roon

 
Marcgraviaceae 17 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Souroubea vallicola
Souroubea vallicola
Souroubea vallicola
Souroubea vallicola