മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Souroubea gilgii V.A. Richt.

 
Marcgraviaceae 30 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Souroubea gilgii
Souroubea gilgii
Souroubea gilgii
Souroubea gilgii

Souroubea sympetala Gilg

 
Marcgraviaceae 36 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Souroubea sympetala
Souroubea sympetala
Souroubea sympetala
Souroubea sympetala

Souroubea vallicola Woodson ex de Roon

 
Marcgraviaceae 16 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Souroubea vallicola
Souroubea vallicola
Souroubea vallicola
Souroubea vallicola