മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sphyrospermum buxifolium Poepp. & Endl.

 
Ericaceae 29 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sphyrospermum buxifolium
Sphyrospermum buxifolium
Sphyrospermum buxifolium
Sphyrospermum buxifolium