മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sphyrospermum buxifolium Poepp. & Endl.

 
Ericaceae 30 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sphyrospermum buxifolium
Sphyrospermum buxifolium
Sphyrospermum buxifolium
Sphyrospermum buxifolium