മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Stemodia durantifolia (L.) Sw.

 
Plantaginaceae 25 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stemodia durantifolia
Stemodia durantifolia
Stemodia durantifolia
Stemodia durantifolia

Stemodia verticillata (Mill.) Hassl.

 
Plantaginaceae 45 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stemodia verticillata
Stemodia verticillata
Stemodia verticillata
Stemodia verticillata