മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Stephanopodium costaricense Prance

 
Dichapetalaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Stephanopodium costaricense
Stephanopodium costaricense
Stephanopodium costaricense