മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. LC

 
Malvaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sterculia apetala
Sterculia apetala
Sterculia apetala
Sterculia apetala

Sterculia foetida L.

മലമ്പരത്തി
Malvaceae 79 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sterculia foetida
Sterculia foetida
Sterculia foetida
Sterculia foetida

Sterculia recordiana Standl. LC

 
Malvaceae 28 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sterculia recordiana
Sterculia recordiana
Sterculia recordiana
Sterculia recordiana