മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Stryphnodendron microstachyum Poepp. LC

 
Fabaceae 44 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stryphnodendron microstachyum
Stryphnodendron microstachyum
Stryphnodendron microstachyum
Stryphnodendron microstachyum