മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tanaecium pyramidatum (Rich.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 33 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tanaecium pyramidatum
Tanaecium pyramidatum
Tanaecium pyramidatum
Tanaecium pyramidatum