മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze

 
Burseraceae 158 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis