മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Theobroma angustifolium DC. LC

 
Malvaceae 16 1 നിരീക്ഷണം
Theobroma angustifolium
Theobroma angustifolium
Theobroma angustifolium
Theobroma angustifolium

Theobroma bicolor Bonpl. LC

 
Malvaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Theobroma bicolor
Theobroma bicolor
Theobroma bicolor
Theobroma bicolor

Theobroma cacao L.

കൊക്കോ
Malvaceae 657 379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Theobroma cacao
Theobroma cacao
Theobroma cacao
Theobroma cacao

Theobroma mammosum Cuatrec. & J. León

 
Malvaceae 18 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Theobroma mammosum
Theobroma mammosum
Theobroma mammosum
Theobroma mammosum

Theobroma simiarum Donn. Sm. LC

 
Malvaceae 39 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Theobroma simiarum
Theobroma simiarum
Theobroma simiarum
Theobroma simiarum