മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Trattinnickia burserifolia Mart. LC

 
Burseraceae 24 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trattinnickia burserifolia
Trattinnickia burserifolia
Trattinnickia burserifolia
Trattinnickia burserifolia