മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Trema micrantha (L.) Blume LC

 
Cannabaceae 84 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trema micrantha
Trema micrantha
Trema micrantha
Trema micrantha