മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Turnera diffusa Willd.

 
Passifloraceae 32 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Turnera diffusa
Turnera diffusa
Turnera diffusa
Turnera diffusa

Turnera pumilea L.

 
Passifloraceae 17 1 നിരീക്ഷണം
Turnera pumilea
Turnera pumilea
Turnera pumilea
Turnera pumilea

Turnera scabra Millsp.

 
Passifloraceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Turnera scabra
Turnera scabra
Turnera scabra
Turnera scabra

Turnera ulmifolia L.

ചെരവത്താലി
Passifloraceae 793 649 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Turnera ulmifolia
Turnera ulmifolia
Turnera ulmifolia
Turnera ulmifolia