മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vaccinium consanguineum Klotzsch

 
Ericaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Vaccinium consanguineum
Vaccinium consanguineum
Vaccinium consanguineum
Vaccinium consanguineum

Vaccinium floribundum Kunth LC

 
Ericaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vaccinium floribundum
Vaccinium floribundum
Vaccinium floribundum
Vaccinium floribundum

Vaccinium geminiflorum Kunth

 
Ericaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Vaccinium geminiflorum
Vaccinium geminiflorum
Vaccinium geminiflorum
Vaccinium geminiflorum

Vaccinium poasanum Donn. Sm. LC

 
Ericaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Vaccinium poasanum
Vaccinium poasanum
Vaccinium poasanum