മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Viola adunca Sm.

 
Violaceae 150 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola adunca
Viola adunca
Viola adunca
Viola adunca

Viola guatemalensis W. Becker

 
Violaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Viola guatemalensis

Viola stipularis Sw.

 
Violaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola stipularis
Viola stipularis
Viola stipularis
Viola stipularis