മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp.

 
Salicaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zuelania guidonia
Zuelania guidonia
Zuelania guidonia
Zuelania guidonia