കൊമോറോ ദ്വീപുകൾ കൊമോറോ ദ്വീപുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

5,296 4,168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

147 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

10,124 8,396 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

4,600 3,908 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

5,140 3,469 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

1,827 1,277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphloiaceae

Aphloiaceae

372 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

25,068 20,211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

27,909 23,204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

42,935 39,353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

1,727 1,442 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

7,224 5,436 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

406 336 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

29,119 26,620 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

28,688 24,129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Athyriaceae

Athyriaceae

15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

1,551 1,309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

471 346 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

9 1 നിരീക്ഷണം
Bignoniaceae

Bignoniaceae

10,447 7,557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

590 359 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

543 382 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

9,483 7,597 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

2,181 1,918 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

5,757 4,945 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

294 174 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

388 294 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

3,717 3,464 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

8,006 6,646 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

7 1 നിരീക്ഷണം
Caricaceae

Caricaceae

2,655 2,156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

150 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

488 267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

64 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleomaceae

Cleomaceae

497 289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

1,637 1,039 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

3,525 3,134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

6,052 4,432 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

1,783 1,508 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

12,980 10,415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

159 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperaceae

Cyperaceae

122 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae

4,260 3,508 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

451 354 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dryopteridaceae

Dryopteridaceae

18 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ebenaceae

Ebenaceae

83 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

32,251 26,836 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae

Fabaceae

22,391 15,407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flagellariaceae

Flagellariaceae

79 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gentianaceae

Gentianaceae

32 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...