കൊമോറോ ദ്വീപുകൾ കൊമോറോ ദ്വീപുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus

Abelmoschus

964 768 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abrus

Abrus

247 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

136 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

185 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acalypha

Acalypha

2,041 1,508 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acampe

Acampe

29 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthospermum

Acanthospermum

88 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

560 363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acmella

Acmella

95 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acroceras

Acroceras

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

97 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Actiniopteris

Actiniopteris

42 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adansonia

Adansonia

361 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adenanthera

Adenanthera

156 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenostemma

Adenostemma

5 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

2,401 2,029 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Aerva

Aerva

41 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeschynomene

Aeschynomene

116 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Agave

Agave

5,924 5,247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ageratum

Ageratum

352 283 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

678 402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aleurites

Aleurites

185 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allamanda

Allamanda

3,056 2,342 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allium

Allium

2,618 2,216 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alocasia

Alocasia

1,209 1,002 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aloe

Aloe

6,670 6,299 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alpinia

Alpinia

2,276 1,759 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alternanthera

Alternanthera

749 569 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alysicarpus

Alysicarpus

120 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amaranthus

Amaranthus

1,353 1,024 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amorphophallus

Amorphophallus

131 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anacardium

Anacardium

670 356 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ananas

Ananas

1,612 1,422 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anethum

Anethum

1,411 1,170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Angelonia

Angelonia

122 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Angraecum

Angraecum

112 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Annona

Annona

1,649 1,193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Anthocleista

Anthocleista

37 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthurium

Anthurium

6,300 5,636 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Antidesma

Antidesma

70 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Antigonon

Antigonon

836 608 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aphloia

Aphloia

373 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Apium

Apium

1,165 926 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Apodytes

Apodytes

131 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arachis

Arachis

649 505 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Areca

Areca

176 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Argemone

Argemone

809 622 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Argyreia

Argyreia

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aristolochia

Aristolochia

420 344 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Artabotrys

Artabotrys

15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...