കൊമോറോ ദ്വീപുകൾ കൊമോറോ ദ്വീപുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Gutierrez
Gutierrez 15 മേയ് 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Romero R. P. Carlos E.
Romero R. P. Carlos E. 14 മേയ് 2022

Trébol

 

ഇല
leaf
Romero R. P. Carlos E.
Romero R. P. Carlos E. 14 മേയ് 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Jean-Pierre Bel
Jean-Pierre Bel 12 മേയ് 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Lynn George
Lynn George 5 മേയ് 2022

Hebe andersonii (Lindl. & Paxton) Cockayne

 

ഫലം
fruit
ശീലം
habit
Michal Volovár
Michal Volovár 28 ഏപ്രി. 2022

Carpinus betulus L.

 

ഇല
leaf
Gabriella Rosmini
Gabriella Rosmini 1 മേയ് 2022

Yucca gloriosa L.

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
gianfranco Riti
gianfranco Riti 1 മേയ് 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Sudesh Gunarathna
Sudesh Gunarathna 25 ഏപ്രി. 2022

Nerium oleander L.

അരളി Apocynaceae

Nerium oleander പുഷ്പം
flower
Nerium oleander ഇല
leaf
Nerium oleander മറ്റ്
other
Vinuga Gunarathna
Vinuga Gunarathna 18 നവം. 2021

Pongamia pinnata (L.) Pierre

ഉങ്ങ് Fabaceae

Pongamia pinnata ശീലം
habit
Pongamia pinnata ഇല
leaf
Sudesh Gunarathna
Sudesh Gunarathna 24 ഏപ്രി. 2022

Cocos nucifera L.

തെങ്ങ് Arecaceae

Cocos nucifera ഇല
leaf
Cocos nucifera ശീലം
habit
Chadhouli Abou-Bacar
Chadhouli Abou-Bacar 19 ഏപ്രി. 2022

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി Euphorbiaceae

Acalypha indica ഇല
leaf
Loading...