കൊമോറോ ദ്വീപുകൾ കൊമോറോ ദ്വീപുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allium cepa L.

ഉള്ളി
Amaryllidaceae 1,311 1,126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa

Allium porrum L.

 
Amaryllidaceae 263 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum

Allium sativum L.

വെളുത്തുള്ളി
Amaryllidaceae 509 431 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum

Allium tuberosum Rottler ex Spreng.

 
Amaryllidaceae 300 256 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum

Crinum asiaticum L.

 
Amaryllidaceae 715 582 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum

Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.

 
Amaryllidaceae 796 650 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis

Zephyranthes rosea Lindl.

 
Amaryllidaceae 546 509 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes rosea
Zephyranthes rosea
Zephyranthes rosea
Zephyranthes rosea