കൊമോറോ ദ്വീപുകൾ കൊമോറോ ദ്വീപുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 5,827 5,215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 570 438 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop

 
Asparagaceae 2,266 2,021 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques

 
Asparagaceae 7,377 6,840 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. LC

 
Asparagaceae 3,266 2,926 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa

Dracaena reflexa Lam. LC

ഡ്രസീന റിഫ്ലെക്സ
Asparagaceae 3,910 3,480 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracaena reflexa
Dracaena reflexa
Dracaena reflexa
Dracaena reflexa

Furcraea foetida (L.) Haw.

 
Asparagaceae 477 365 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Furcraea foetida
Furcraea foetida
Furcraea foetida
Furcraea foetida

Sansevieria canaliculata Carrière

 
Asparagaceae 21 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sansevieria canaliculata
Sansevieria canaliculata
Sansevieria canaliculata
Sansevieria canaliculata

Sansevieria trifasciata Prain

സർപ്പപ്പോള
Asparagaceae 8,696 8,301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata
Sansevieria trifasciata
Sansevieria trifasciata
Sansevieria trifasciata

Yucca gigantea Lem.

 
Asparagaceae 211 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Yucca gigantea
Yucca gigantea
Yucca gigantea
Yucca gigantea