കൊമോറോ ദ്വീപുകൾ കൊമോറോ ദ്വീപുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allium cepa L.

ഉള്ളി
Amaryllidaceae 1,287 1,103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa

Allium porrum L.

 
Amaryllidaceae 261 183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum

Allium sativum L.

വെളുത്തുള്ളി
Amaryllidaceae 501 424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum

Allium tuberosum Rottler ex Spreng.

 
Amaryllidaceae 291 247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum