കൊമോറോ ദ്വീപുകൾ കൊമോറോ ദ്വീപുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Antigonon leptopus Hook. & Arn.

തേൻപൂവള്ളി
Polygonaceae 846 615 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Antigonon leptopus
Antigonon leptopus
Antigonon leptopus
Antigonon leptopus